ยื่นแบบฟอร์มขอใช้งานระบบ - OCPB640300001

*
@ocpb.mail.go.th


       ระบบ Wireless สคบ. เป็นระบบให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ติดตั้งจำนวน 13 จุด ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้งสำนักงาน โดยให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ไม่สามารถเข้าใช้บริการ ระบบอินทราเน็ต หรือระบบสารสนเทศภายในสำนักงานได้

       วัตถุประสงค์

       1. ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตแก่บุคคลภายนอก ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้เข้าร่วมประชุม/ สัมมนา หน่วยงานติดต่อราชการ ณ สคบ.

       2. เพิ่มช่องทางสัญญาณอินเทอร์เน็ตแก่ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงาน


** ภายใน 3 - 5 วัน ท่านจะได้รับ User/Password ในการเข้าใช้บริการ ทาง e-Mail สคบ. ที่ได้ระบุไว้ หากไม่ได้รับ หรือไม่มี e-Mail สคบ.

กรุณาติดต่อส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สผพ. เพื่อรับข้อมูลโดยตรง

หมายเหตุ

        - ระบบมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

        - ห้ามกระทำการอื่นใด อันเข้าข่ายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยเด็ดขาด

รายละเอียดการขอใช้บริการ (รายการข้อมูล / สิทธิการใช้งาน)  1. ผู้ให้บริการให้สิทธิ์การใช้งานรายการข้อมูลตามภารกิจหน้าที่ วัตถุประสงค์การขอใช้ข้อมูล และไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผู้ขอใช้บริการจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานด้วย
  2. ในกรณีที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือนโยบายอื่นใดที่กำหนดไว้ รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยด้วย ไม่ว่าจะมีอยู่แล้วในขณะใช้บริการ หรือเกิดขึ้นภายหลังการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
  3. หากผู้ขอใช้บริการ ทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย อันส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการในทันที โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
  4. ผู้ให้บริการขอดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของท่าน เพื่อยื่นยันตัวตนในการเปิดใช้ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการ โดยผู้ให้บริการจะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกจากเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่ผู้ให้บริการได้รับความยินยอมจากท่าน