ยื่นแบบฟอร์มขอใช้งานระบบ

ตรวจสอบ
Loading...
@ocpb.mail.go.th

* เนื่องจากทรัพยากรจำกัด หากไม่มีการเข้าใช้งานระบบเกิน 90 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกลิกการให้บริการ)

โดยข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตาม “ระเบียบปฏิบัติในการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” “นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของ สคบ.” และการรักษาความลับราชการโดยปฏิบัติตาม “ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544” และปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” “พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” และ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” อย่างเคร่งครัด โดยข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

  1. ผู้ให้บริการให้สิทธิ์การใช้งานรายการข้อมูลตามภารกิจหน้าที่ วัตถุประสงค์การขอใช้ข้อมูล และไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผู้ขอใช้บริการจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานด้วย
  2. ในกรณีที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือนโยบายอื่นใดที่กำหนดไว้ รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยด้วย ไม่ว่าจะมีอยู่แล้วในขณะใช้บริการ หรือเกิดขึ้นภายหลังการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
  3. หากผู้ขอใช้บริการ ทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย อันส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการในทันที โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการทบทวน/เพิกถอน สิทธิการใช้งานระบบ กรณีมีการโอน/ย้าย/ออก
  4. ผู้ให้บริการขอดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของท่าน เพื่อยื่นยันตัวตนในการเปิดใช้ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการ โดยผู้ให้บริการจะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกจากเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่ผู้ให้บริการได้รับความยินยอมจากท่าน